commissaris van de Koning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEES VERDERIntegriteit 

Ook in 2018 werd het integriteitsbeleid verder ontwikkeld. Zo heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een basisscan integriteit ontwikkeld om gemeenten en provincies te ondersteunen bij het proces van screening van kandidaat-wethouders en kandidaat-gedeputeerden.  

 

Tijdens de ambtsbezoeken en klankbordgesprekken spreekt de commissaris regelmatig met burgemeesters over het thema integriteit, waarbij ook de gehanteerde procedure bij de screening van kandidaat-wethouders ter sprake komt.  

 

Ter voorbereiding van de aanstaande verkiezing van Provinciale Staten in maart 2019, voerde ik gesprekken met de fractievoorzitters van partijen in Provinciale Staten en hun provinciale partijbestuurders. Daarin vroeg ik onder meer aandacht voor het thema integriteit bij de samenstelling van hun kieslijsten.  

 

Binnen de provinciale organisatie worden, mede in het licht van de leerpunten uit dossiers als de Uithoflijn en de Dolderseweg, verschillende werkprocessen aangescherpt. Op 9 oktober 2018 hebben Gedeputeerde Staten het Integriteitsplan Provincie Utrecht 2018-2021 vastgesteld. In dit plan is het integriteitsbeleid van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en de provinciale organisatie op elkaar afgestemd. Onder meer de registratie van nevenfuncties en de identificatie van kwetsbare functies zijn in het plan opgenomen. Een integriteitscoördinator is aangesteld voor de implementatie van het plan. De uitwerking van dit plan zal in 2019 de nodige aandacht en actie vergen.

voorwoord_5

Integriteit

16/27
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...