commissaris van de Koning

 

 

Weerbaar openbaar bestuur

 

LEES VERDEROndermijning

De aanpak van ondermijnende criminaliteit staat volop in de aandacht. Ook in het kabinet Rutte III staat ondermijning stevig op de kaart met een ondermijningswet, een ondermijningsfonds en een nieuwe governancestructuur. Bestrijding van ondermijning vraagt een integrale aanpak. Naast samenwerking tussen overheidspartners, zoals politie, Openbaar Ministerie, gemeenten, belastingdienst en provincie, is daarbij ook publiek-private samenwerking essentieel.  

 

De commissaris van de Koning agendeert de thema’s ondermijning en weerbare overheid lokaal, regionaal en landelijk. Ik vraag hier aandacht voor tijdens mijn gesprekken met burgemeesters en maatschappelijke organisaties in de provincie. Daarnaast stimuleert de commissaris de samenwerking tussen publieke en private partijen in relatie tot een effectieve aanpak. In dit kader organiseer ik begin 2019, in samenwerking met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)-ring Midden-Nederland, een bijeenkomst voor het notariaat over hun rol bij de bestrijding van ondermijning en publiek-private samenwerking.    

 

Ook binnen de provinciale organisatie zet ik mij in voor bewustwording door de thema’s ondermijning en weerbare overheid te agenderen en bespreekbaar te maken. Eind 2018 startte het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden-Nederland op mijn initiatief met de uitvoering van een weerbaarheidsscan van onze interne organisatie. De scan zal inzicht geven in de risico’s en kwetsbaarheden van de provincie, waaronder kwetsbare functies en processen. Doel is onze weerbaarheid te vergroten. Ten slotte verbindt de commissaris de aanpak van ondermijning met de provinciale kerntaken, zoals recreatie en ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan het in kaart brengen van de problematiek rondom vakantieparken.

 

Wet Bibob

De toepassing van de Wet Bibob valt binnen de portefeuille van de commissaris van de Koning en raakt ook aan zijn taak tot bevordering van de bestuurlijke integriteit. De Wet Bibob is een instrument waarmee kan worden voorkomen dat bestuursorganen criminele activiteiten faciliteren. Zo biedt de wet bevoegdheid tot intrekking van een vergunning bij ernstige vrees dat deze vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten.  

 

De provincie voert integriteitsonderzoeken uit ten aanzien van betrokkenen bij omgevingsvergunningen en aanbestedingen. De Wet Bibob biedt een grondslag om ook bij vastgoedtransacties en subsidieverstrekkingen de integriteit van personen te beoordelen. Op dit moment worden de mogelijkheden op dit vlak voor de provincie Utrecht onderzocht.  

 

Het is belangrijk dat gemeenten en provincie samenwerken bij de toepassing van de Wet Bibob. Daarom is op 13 december 2018 een Bibob-informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle Utrechtse gemeenten. Tevens is dit onderwerp vast onderdeel van mijn gesprekken met burgemeesters.

voorwoord_5

Weerbaar openbaar bestuur

18/27
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...