commissaris van de Koning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Verbindend werken'

 

LEES VERDER


Diep bedroefd moesten wij in 2018 afscheid nemen van burgemeester Marc Witteman, die op 57-jarige leeftijd overleed. Hij was al geruime tijd ziek. Marc Witteman heeft zich gedurende zijn ambtsperiode met hart en ziel ingezet voor Stichtse Vecht en zijn inwoners, en was een waar boegbeeld van de gemeente. Zijn bevlogenheid en toewijding hebben het burgemeestersambt glans verleend. Wij zullen hem zeer missen.

Al in 2015 spraken de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik de gezamenlijke ambitie uit om één nieuwe gemeente te vormen. Per 1 januari 2019 was het zover. Ik ben verheugd met de komst van Vijfheerenlanden en wens de nieuwkomer van harte welkom. Wij kijken uit naar een fijne samenwerking!  

 

Er zijn legio thema’s waarvoor de provincie zich de komende decennia gaat inzetten. Ik noem bereikbaarheid, de energietransitie en klimaatadaptatie. Met de groeiende bevolking heeft ook de woningmarkt onze volle aandacht, met als doel: verruiming van het woningaanbod en een snellere doorstroming. De komende jaren staat de balans tussen ontwikkelen en beschermen centraal. Enerzijds het realiseren van de grote maatschappelijke opgaven die passen bij de groei, anderzijds het behouden van wat we belangrijk vinden – namelijk een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Dit vraagt een integrale aanpak, die we vorm geven in de Omgevingsvisie: een manier om al die verschillende beleidsgebieden in onderlinge samenhang te benaderen, zodat we met passende oplossingen kunnen komen.  

 

De, soms lastige, inhoudelijke keuzes kunnen wij niet maken zonder hen voor wie we het allemaal doen: de inwoners, de gebruikers. Daarvoor nodigen we stakeholders – bewoners, bedrijven en organisaties, jong en oud – actief uit om in een vroeg stadium mee te denken. Dat vereist bestuurlijke flexibiliteit, maar als we het goed doen, hebben we ook iets moois. Namelijk dat de mensen voor wie je het doet, tevredener zijn.  

  

Highlights die ik u niet wil onthouden zijn Utrecht Science Park dat is aangewezen als experimenteergebied voor duurzame energie, met name ultradiepe geothermie, als vervanging voor gasgestookte warmtecentrales. En de Ronde van Spanje, de Vuelta, die in 2020 deels in onze provincie start.  

 

Als we het over highlights hebben, is de Uithoflijn niet het eerste waar je aan denkt. Dit project heeft onze grote zorgen gegeven. En nog steeds hebben wij die, op enkele onderdelen. Mede in het licht van de leerpunten uit dit dossier worden intern verschillende werkprocessen aangescherpt. Het goede nieuws is dat vanaf februari 2019 de proefritten van start gaan. Wat straks blijft, is een fantastische vervoersvoorziening. Iets waar Utrechters lang naar hebben uitgekeken.  

 

Afgelopen oktober hebben Gedeputeerde Staten het Integriteitsplan Provincie Utrecht 2018-2021 vastgesteld. Hierin is het integriteitsbeleid van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en de provinciale organisatie op elkaar afgestemd. Onder meer de registratie van nevenfuncties en de identificatie van kwetsbare functies zijn in het plan opgenomen.   

 

2018 Gaat de boeken in als het jaar van de bedreigde burgemeester. Door de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit treden burgemeesters steeds meer op de voorgrond. De keerzijde is dat zij vaker doelwit worden van de georganiseerde misdaad – een volstrekt onacceptabele ontwikkeling. Er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle overheidslagen om onze burgemeesters een zo veilig mogelijke omgeving te bieden. Wat mij betreft moet één ding helder zijn in Nederland: van onze burgemeesters blijf je af. Ook betreffende de aanpak van ondermijnende criminaliteit gaan we voor integraliteit. Naast de samenwerking tussen overheidspartners, zoals politie, Openbaar Ministerie, gemeenten, belastingdienst en provincie, is ook publiek-private samenwerking essentieel.   Met de viering van honderd jaar algemeen kiesrecht belooft 2019 een bijzonder jaar te worden. En met maar liefst drie verkiezingen wordt het jaar nóg bijzonderder: Provinciale Staten (en daarmee indirect de Eerste Kamer), de Waterschappen en de Europese verkiezingen. De kiezer vragen wat hij of zij wil: ik noem het een feest van de democratie!

Tot slot: vanaf 1 februari 2019 zal ik zelf niet meer als commissaris van de Koning bij de nieuwe koers van de provincie Utrecht betrokken zijn. Dan geef ik het stokje over aan Hans Oosters. Met veel genoegen kijk ik terug op de afgelopen 5,5 jaar dat ik hier heb mogen werken. Dat betreft met name de vele mensen met wie ik het voorrecht had te mogen samenwerken. Heel hartelijk dank daarvoor!  

 

Ik wens de nieuwe commissaris veel succes in deze mooie baan in deze mooie provincie!


voorwoord_28

W.I.I. van Beek   

commissaris van de Koning

in de provincie Utrecht  

voorwoord_29
voorwoord_5

Jaarverslag 2018 commissaris van de Koning Utrecht - Voorwoord

3/27
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...