commissaris van de Koning

 

 

 

 

 

 

Taken

commissaris van de Koning

Waar ik kan, steun ik de ontwikkeling naar een efficiënter bestuur en draag ik bij aan de oriëntatie op de ‘buitenwereld’ van de provinciale organisatie

LEES VERDER


Taken  

 

Voorzitter Provinciale Staten en voorzitter Gedeputeerde Staten

Als commissaris van de Koning mag ik sinds 15 september 2013 Provinciale Staten (PS), het parlement van deze prachtige provincie, voorzitten. Voor deze taken leg ik verantwoording af aan Provinciale Staten van Utrecht. 

 

Ook ben ik voorzitter en lid van Gedeputeerde Staten (GS), het provinciebestuur. In die hoedanigheid draag ik verantwoordelijkheid voor een goed verlopend bestuurlijk proces binnen de provincie. Daarom steun ik, waar ik kan, de ontwikkeling naar een efficiënter bestuur en draag ik bij aan de oriëntatie op de ‘buitenwereld’ van de provinciale organisatie.

 

In het akkoord ‘In Verbinding!’ heeft het college van Gedeputeerde Staten gekozen voor verdieping van samenwerking tussen de bestuurslagen, met als doel ruimte te geven aan het maatschappelijk middenveld, bedrijven en burgers.

 

Portefeuille commissaris

De portefeuille van de commissaris bestaat uit: algemene coördinatie van beleid, AWB-adviescommissies en juridische zaken, Wet Bibob (screening op criminele antecedenten bij vergunningverlening), coördinatie interbestuurlijk toezicht, coördinatie internationale (handels)missies en de risicokaart. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de bestuurlijke integriteit en voor een goede afhandeling van klachten.

 

Rijkstaken

Als commissaris van de Koning heb ik daarnaast een aantal rijkstaken, waarover ik rechtstreeks aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties verantwoording afleg.

 

Als rijksorgaan stimuleer ik de samenwerking tussen instellingen en organisaties in de provincie en ga ik regelmatig op werkbezoek bij de Utrechtse gemeenten. Daarnaast heb ik een rol in het proces van (her)benoeming van burgemeesters en hun loopbaanbegeleiding en houd ik toezicht op de bestuurlijke samenwerking. Ook de advisering over Koninklijke Onderscheidingen en aangelegenheden van het Koninklijk Huis valt onder de rijkstaken. Tot slot heb ik sinds februari 2016 een wettelijke zorgplicht bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen in een gemeente en wanneer de bestuurlijke integriteit daar in het geding is. Onderdeel van de zorg voor integer openbaar bestuur is ook de integrale bestuurlijke aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de provincie Utrecht.

 

 

Mijn rijkstaken staan in de ambtsinstructie commissaris van de Koning 


voorwoord_5

Jaarverslag 2017 commissaris van de Koning Utrecht - Taken commissaris van de Koning

4/19
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...