commissaris van de Koning

 

 

 

 

 

 

 

Taken

commissaris van de Koning

'Als commissaris van de Koning mag ik Provinciale Staten (PS),
het parlement van deze prachtige provincie, voorzitten'

LEES VERDERVoorzitter Provinciale Staten en voorzitter Gedeputeerde Staten

Sinds 15 september 2013 ben ik commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, waarvan de eerste ruim 15 maanden als waarnemer. Als commissaris van de Koning mag ik Provinciale Staten (PS), het parlement van deze prachtige provincie, voorzitten.

 

Uit overwegingen van efficiëntie en om meer tijd te kunnen besteden aan het leggen en onderhouden van relaties met bewoners en ondernemers in onze provincie, is in 2015 besloten om voortaan met drie in plaats van vier Statencommissies te werken, te weten:

• Bestuur, Europa en Middelen (BEM)

• Milieu, Mobiliteit en Economie (MME)

• Ruimte, Groen, Water en Wonen (RGW)


De meeste onderwerpen worden eerst in een commissie besproken, alvorens deze in de Staten worden behandeld. In de commissie is meer tijd om een onderwerp uitgebreid te bespreken, ook zijn er ambtenaren aanwezig die nadere toelichting kunnen geven. De besluitvorming vindt uiteindelijk in de vergadering van Provinciale Staten plaats.

Tevens ben ik voorzitter en lid van Gedeputeerde Staten (GS); het provinciebestuur. De voorzitter van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor een goed verlopend bestuurlijk proces binnen de provincie. Waar ik kan steun ik de ontwikkeling naar een efficiënter bestuur en draag ik bij aan de oriëntatie op de ‘buitenwereld’ van de provinciale organisatie.

In 2015 werd een nieuw college gevormd met dezelfde partijen als het vorige. Een nieuw college van Gedeputeerde Staten dat in het akkoord ‘In Verbinding!’ kiest voor verdieping van samenwerking tussen de bestuurslagen en dat ruimte geeft aan het maatschappelijk middenveld, bedrijven en burgers. Een bestuur dat ook in 2016 nieuwe impulsen voor verbinding zal blijven zoeken. Dit college kiest daartoe in het Strategisch Kader focus langs drie lijnen:


‘Utrecht verbindt’ zet in op versterking van participatie en het netwerk van overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

‘Utrecht transformeert’ zet onder meer lijnen uit voor de overgang naar een duurzame economie en energiehuishouding.

‘Utrecht realiseert’ richt zich op de uitvoering. Bijvoorbeeld van het Strategisch Mobiliteitsplan, het programma Wonen en de realisatie van de Uithoflijn.

 

Portefeuille commissaris

De portefeuille van de commissaris bestaat uit: algemene coördinatie van beleid; AWB-adviescommissies en juridische zaken; Wet Bibob (screening op criminele antecedenten bij vergunningverlening); coördinatie interbestuurlijk toezicht; coördinatie internationale handelsmissies en de risicokaart. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de bestuurlijke integriteit. Een goede afhandeling klachten hoort ook tot mijn takenpakket.

 

Rijkstaken

Naast de provincietaken heb ik als commissaris van de Koning ook een aantal rijkstaken. Kenmerk van deze taken is dat ik verantwoording afleg aan de minister van Binnenlandse Zaken. Van mijn overige taken leg ik verantwoording af aan Provinciale Staten.

 

Ik stimuleer de samenwerking tussen instellingen en organisaties in de provincie en ga regelmatig op werkbezoek bij de gemeenten in de provincie. Daarnaast heb ik een rol in het proces van benoeming en herbenoeming en in de loopbaanbegeleiding van burgemeesters. Daarnaast houd ik toezicht op de bestuurlijke samenwerking bij crisisbeheersing. Ook de advisering over Koninklijke Onderscheidingen en aangelegenheden van het Koninklijk Huis horen tot de Rijkstaken. Daarnaast heb ik vanaf februari 2016 een wettelijke zorgplicht bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen in een gemeente en wanneer de bestuurlijke integriteit van een gemeente in het geding is.

Mijn rijkstaken staan in de ambtsinstructie commissaris van de Koning 

voorwoord_5

Jaarverslag 2015 commissaris van de Koning Utrecht - Taken commissaris van de Koning

4/13
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...