commissaris van de Koning

 

 

 

 

 

Burgemeesters-
aangelegenheden

'De burgemeester is gemiddeld 52,2 jaar oud
Onder de 26 Utrechtse burgemeesters zijn vier vrouwen'

LEES VERDERAls commissaris van de Koning heb ik een rol in de procedure voor benoeming en herbenoeming van burgemeesters en het benoemen van waarnemend burgemeester. Daarnaast ben ik klankbord voor de Utrechtse burgemeesters.Burgemeestersverdeling
over politieke partijen

diagrama

  • VVD
11
  • CDA
6
  • Christenunie
4
  • PvdA
4
  • SGP
1

Man/vrouw
verhouding

left

  • mannen
22
  • vrouwen
4

 Gemiddelde leeftijd burgemeesters

Burgemeestersaangelegenheden_64

Utrecht heeft relatief jonge burgemeesters. De burgemeester in de provincie Utrecht is anno 2015 gemiddeld 52,5 jaar oud. Landelijk ligt de gemiddelde leeftijd van burgemeester op 57 jaar.

 

Tweeëntwintig burgemeesters zijn man (85 procent), vier van hen zijn vrouw (15 procent). Dat is op het moment lager dan het landelijk gemiddelde. De verhouding vrouw/man wordt per januari 2016 iets gunstiger (19 om 81 procent) met de benoeming van Petra van Hartskamp als burgemeester van Montfoort. Desondanks streef ik ernaar zo veel mogelijk vrouwelijke kandidaten te selecteren voor het burgemeesterschap, hoewel de kwaliteit van de kandidaten altijd voorop zal staan. 

 

De burgemeesters zijn allen lid van een politieke partij. Elf burgemeesters zijn lid van de VVD, zes van het CDA, vier van de ChristenUnie, vier van de PvdA en één burgemeester is lid van de SGP. De Utrechtse burgemeester heeft gemiddeld 6,5 jaar ervaring in het ambt en is gemiddeld 4,5 jaar burgemeester in de gemeente waar hij of zij nu is benoemd. 

 

In 2015 zijn in de provincie Utrecht drie nieuwe burgemeesters benoemd. De heer drs. J.A. (Hans) van der Pas is per 28 januari 2015 benoemd tot burgemeester van Rhenen, waar hij al sinds juli 2014 waarnemer was na het vertrek van burgemeester drs. J.H.A. (Joost) van Oostrum. De heer M.J.D. (Marc) Witteman is per 29 januari 2015 benoemd tot burgemeester van Stichtse Vecht. En de heer P.J.M. (Patrick) van Domburg is per 17 september 2015 benoemd tot burgemeester van IJsselstein.

 

In 2015 zijn drie burgemeesters herbenoemd: mevrouw mr. R.G. (Renate) Westerlaken-Loos in Lopik, de heer H.M. (Hans Martijn) Ostendorp in Bunnik en mevrouw drs. A. (Annemieke) Vermeulen in Leusden. 

 

In 2015 telde de provincie Utrecht in totaal vier waarnemend burgemeesters. In Rhenen ging het - tot zijn benoeming als vaste burgemeester per 28 januari - om de heer J.A. van der Pas. In IJsselstein was mevrouw mr. M.N. (Marianne) Kallen-Morren waarnemend burgemeester van 1 december 2014 tot 17 september 2015. In Montfoort was de heer T. (Theo) van Eijk waarnemend burgemeester.

 

Mevrouw drs. A.E.H. (Annelies) van der Kolk nam ook in 2015 waar in de gemeente Renswoude, vanwege de ziekte, sinds februari 2014, van de zittend burgemeester, de heer W.J. (Wilke) Dekker.

 

In 2015 werd in Montfoort afscheid genomen van burgemeester E.L. (Bert) Jansen BA vanwege diens pensionering. Hij was bijna twaalf jaar lang het gezicht van Montfoort.

 


Burgemeesterszaken
VVD CDA Christenunie   PvdA  SGP
11 6  4  4  1
22 mannen   4 vrouwen
 Gemiddelde leeftijd 52,5 jaar 
 Gemiddelde ervaring 6,5 jaar 
Gemiddelde tijd als burgemeester gemeente   4,5 jaar

Benoemingen

Wanneer een vacature wordt opengesteld voor een burgemeestersfunctie in een van de gemeenten binnen de provincie Utrecht, dan zie ik er als commissaris op toe dat de procedure ordelijk verloopt. Op basis van de profielschets die de gemeenteraad heeft vastgesteld en waarover ik met de gemeenteraad heb gesproken, maak ik een eerste selectie van kandidaten. Nadat de vertrouwenscommissie heeft gesproken met de kandidaten en twee van hen voor heeft gedragen aan de gemeenteraad, beveelt de raad twee personen aan bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In beginsel neemt de minister deze aanbeveling over en draagt hij de nummer één ter benoeming voor aan de Koning. Daarna is het aan mij de taak om de nieuwe burgemeester officieel in het ambt te beëdigen. Dit gebeurt in een openbare raadsvergadering, omdat het belangrijk is dit officiële en feestelijke moment te delen met de raad, het college en vooral ook met de inwoners van de betreffende gemeente. 

 

Herbenoemingen

Een burgemeester wordt benoemd voor zes jaar. Na deze termijn komt een burgemeester in aanmerking voor herbenoeming. Als een burgemeester heeft aangegeven dat hij of zij dat wil, wordt er een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad ingesteld. Voordat deze vertrouwenscommissie aan de slag gaat, spreek ik met de leden de hele procedure door zodat alle betrokkenen hun rol optimaal kunnen spelen. De vertrouwenscommissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester op basis van een gesprek met de burgemeester, de profielschets en de klankbordgesprekken die raad en burgemeester sinds zijn/haar aantreden hebben gevoerd. Hierna stuurt de raad mij zijn aanbeveling over de herbenoeming van de burgemeester en stuur ik de aanbeveling met daarbij een eigen advies naar de minister.

 

Waarnemend burgemeesters

Indien de commissaris dat nodig vindt, kan hij in een gemeente een waarnemend burgemeester benoemen. Bijvoorbeeld wanneer er in een gemeente voor langere tijd geen burgemeester is, vanwege ziekte of vertrek van de zittende burgemeester, of als de gemeente onderdeel is van een herindelingsproces. In de regel zal ik in een gemeente een waarnemend burgemeester benoemen, wanneer het burgemeestersambt langer dan drie maanden niet vervuld is. 

 

Klankbordgesprekken

Tussen de commissaris en een burgemeester vinden periodieke klankbordgesprekken plaats. Dat gebeurt honderd dagen, een jaar en drie jaar na de benoeming van de burgemeester. We bespreken dan het functioneren van de burgemeester. Deze gesprekken vinden voor een deel plaats op basis van de klankbordgesprekken die burgemeester en raad voeren. Daarbij krijgen zaken die goed gaan aandacht en worden ontwikkelpunten benoemd. In de aanloop naar een mogelijke herbenoeming is een goed en duidelijk omschreven beeld van het functioneren van de burgemeester en van de verwachtingen over en weer belangrijk. 

In een aantal gevallen laten gemeenteraden zich trainen in het voeren van deze klankbordgesprekken door een gespecialiseerd bureau. Dergelijke trainingen helpen gemeenteraadsleden om in deze gesprekken op een evenwichtige manier met de burgemeester te spiegelen over rolinvulling en functie-uitvoering.

 

Burgemeestersbeleid

Naast de (her)benoemingen en de klankbordgesprekken heb ik dit jaar aandacht besteed aan het opstellen van handleidingen en procesoverzichten van de procedures. Zo hebben we een handleiding benoemingsprocedures opgesteld voor griffiers waarin een kort overzicht van een procedure wordt gegeven. Een vergelijkbaar overzicht voor herbenoemingsprocedures is in de maak. In sommige gevallen bied ik mensen die burgemeester zouden willen worden een assessment aan dat specifiek is gericht op de competenties voor het burgemeesterschap. 

 

De griffier van een gemeente speelt een belangrijke rol bij de benoeming van een nieuwe burgemeester. Hij of zij treedt vaak op als secretaris van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad die de nieuwe burgemeester kiest. In de dagelijkse praktijk werkt de griffier ook veel en vaak samen met de burgemeester. Ik vind het belangrijk dat een goede en nauwe samenwerking bestaat tussen de griffiers en kabinet cvdK. In dat kader hebben dit jaar diverse gesprekken plaatsgevonden met griffiers uit de Utrechtse gemeenten om kennis te maken met nieuwe griffiers, procedures rondom burgemeestersbenoemingen te evalueren en behoeften te inventariseren.

 

In 2015 heb ik met de Utrechtse burgemeesters tijdens de jaarlijkse burgemeestersdag, gesproken over de problematiek van de infiltratie van criminele ondernemers in de ‘bovenwereld’. Een thema dat niet alleen in Zuid-Nederland, maar ook in onze provincie aandacht van de gemeentebesturen vraagt. Tijdens deze dag bleek dat ook in Utrecht zowel bij gemeenten als provincie alertheid is geboden om investeringen van de onderwereld in de bovenwereld in beeld te krijgen. Het is daarvoor noodzakelijk dat niet alleen bestuurders, maar ook de ambtelijke organisatie daarop is ingericht. 


voorwoord_5

Jaarverslag 2015 commissaris van de Koning Utrecht - Burgemeesterszaken

5/13
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...