commissaris van de Koning

 

 

 

 

 

 

 

Taken

commissaris van de Koning

'Als commissaris van de Koning heb ik zowel provinciale taken als rijkstaken’'

LEES VERDER


Voorzitter Provinciale Staten en voorzitter Gedeputeerde Staten

 

Sinds 15 september 2013 ben ik commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, waarvan de eerste 15 maanden als waarnemer. Als commissaris van de Koning mag ik Provinciale Staten (PS), het parlement van deze prachtige provincie, voorzitten.

 

De meeste onderwerpen worden in een commissie besproken voordat deze in de Staten worden behandeld. Een commissie biedt meer tijd om een onderwerp uitgebreid te bespreken, bovendien zijn er gedeputeerden en ambtenaren aanwezig die nadere toelichting kunnen geven. De besluitvorming vindt uiteindelijk plaats in de vergadering van Provinciale Staten.

 

Momenteel zijn er drie Statencommissies actief:

• Bestuur, Europa en Middelen (BEM)

• Milieu, Mobiliteit en Economie (MME)

• Ruimte, Groen, Water en Wonen (RGW)

 

Tevens ben ik voorzitter en lid van Gedeputeerde Staten (GS), het provinciebestuur. In die functie draag ik verantwoordelijkheid voor een goed verlopend bestuurlijk proces binnen de provincie. Daarom steun ik, waar ik kan, de ontwikkeling naar een efficiënter bestuur en draag ik bij aan de oriëntatie op de ‘buitenwereld’ van de provinciale organisatie.

 

In het akkoord ‘In Verbinding!’ heeft het college van Gedeputeerde Staten gekozen voor verdieping van samenwerking tussen de bestuurslagen, met als doel ruimte te geven aan het maatschappelijk middenveld, bedrijven en burgers. Aansluitend op deze koers kiest het college in het Strategisch Kader voor focus langs drie lijnen:

 

‘Utrecht verbindt’ zet in op versterking van participatie en het netwerk van overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

 

‘Utrecht transformeert’ zet onder meer lijnen uit voor de overgang naar een duurzame economie en energiehuishouding.

 

‘Utrecht realiseert’ richt zich op de uitvoering, bijvoorbeeld van het Strategisch Mobiliteitsplan, het programma Wonen en de realisatie van de Uithoflijn.

 

Portefeuille commissaris

 

De portefeuille van de commissaris bestaat uit: algemene coördinatie van beleid, AWB-adviescommissies en juridische zaken, Wet Bibob (screening op criminele antecedenten bij vergunningverlening), coördinatie interbestuurlijk toezicht, coördinatie internationale (handels)missies en de risicokaart. Daarnaast bevordert de commissaris van de Koning de bestuurlijke integriteit van de provincie.

 

Rijkstaken

 

Naast de provincietaken heb ik als commissaris van de Koning een aantal rijkstaken. Kenmerk van deze taken is dat ik daarover verantwoording afleg aan de minister van Binnenlandse Zaken. Voor mijn overige taken leg ik verantwoording af aan Provinciale Staten.

 

In mijn functie stimuleer ik de samenwerking tussen instellingen en organisaties in de provincie en ga ik regelmatig op werkbezoek bij de Utrechtse gemeenten. Daarnaast heb ik een rol in het proces van (her)benoeming van burgemeesters en hun loopbaanbegeleiding, en houd ik toezicht op de bestuurlijke samenwerking bij crisisbeheersing. Ook de advisering over Koninklijke Onderscheidingen en aangelegenheden van het Koninklijk Huis valt onder de rijkstaken. Tot slot heb ik sinds februari 2016 een wettelijke zorgplicht bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen in een gemeente en wanneer de bestuurlijke integriteit daar in het geding is.

Mijn rijkstaken staan in de ambtsinstructie commissaris van de Koning 

voorwoord_5

Jaarverslag 2015 commissaris van de Koning Utrecht - Taken commissaris van de Koning

4/13
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...